Herinrichting Verspyckweg

Datum
Afbeelding
Voorstel groenstrook
Het plan voor de herinrichting van de Verspyckweg betreft een oud stukje Bergen aan Zee langs rijksmonumenten waar al lang veel vaste bewoners wonen, de meesten al meerdere generaties. We voelen ons sterk verbonden met onze woonplek en hebben door ons woonverleden een belangrijk stempel gedrukt op het behoud van de monumentale ‘Koloniehoek’. Zie bijvoorbeeld https://voorjongnederland.nl/nieuwe-bestemming.

Wij vinden het daarom erg belangrijk dat onze wensen gehoord en serieus genomen worden. Een inloopavond in het Zeehuis waar wij vragen konden stellen, is wat ons betreft geen serieuze inspraakronde geweest. Wij zijn het er niet mee eens dat het huidige plan als vrijwel definitief gepresenteerd wordt, en alleen nog op details aangepast kan worden. We dienen daarom een aantal tegenvoorstellen in die we in dit document uitwerken.

Verkeersdruk

Met de nieuwe bewoners aan de Verspyckweg 12-34 en het toegenomen toerisme in Bergen aan Zee is de verkeersdruk op het smalle doodlopende stuk van de Verspyckweg enorm toegenomen.

Er is een groot aantal weggebruikers met vele verschillende snelheden op dit smalle doodlopende weggetje dat ook nog eens een officiële uitvalsroute is voor de nooddiensten. Een opsomming: fietsers, families op de fiets, oude mensen op de fiets, bakfietsen, mountainbikers (ook in pelotons), racefietsers (ook in pelotons), voetgangers, vuilniswagens, koeriersdiensten (dagelijks zeker drie verschillende), scooters, brommers, motoren, in- en uitparkerende auto’s, kerende auto’s, in- en uitrit van nummers 12-34.

Daarom stellen we voor het oostelijk deel van de Verspyckweg in te richten als woonerf of fietsstraat en doorgaand verkeer richting Elzenlaan te loodsen. Zo rijden auto’s, motoren, brommers en scooters niet onnodig dit stuk Verspyckweg in om aan het eind of halverwege te moeten keren. En wordt het ontmoedigd om dit deel van de straat in te rijden. Met name in de weekenden en in de zomer dagelijks, willen we twijfelend autoverkeer op zoek naar een parkeerplaats alle redenen ontnemen om voor dit smalle doodlopende straatje te kiezen.

Het fietsverkeer vanuit het duin is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Door de vaart waarmee fietsers het duin af fietsen, ontstaan vaak zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Wij bevelen naast de voorgestelde extra verkeersdrempel tegenover nummers 9 en 11 een bord met ‘denk aan onze kinderen’ onder het bestaande bord ter aanduiding van de bebouwde kom te plaatsen. Dat zou het fietsverkeer ertoe kunnen bewegen langzamer te fietsen.

Groenstrook tegenover nummer 7

De nieuwbouw tegenover nummer 7 heeft grote gevolgen gehad voor het groen op dit stuk van de Verspyckweg. Tot nu toe heeft de gemeente nagelaten om zoals afgesproken in de bestemmingsplanwijziging voor nummers 12-34 (zie bijlage bestemmingsplan punt 4.3), de groene bossages langs de weg te behouden en zorg te dragen voor de afspraak ‘De parkeerplaatsen zullen met gras begroeid zijn om een zo groen mogelijk beeld te creëren’ (zie bijlage bestemmingsplan punt 4.4). De grasbetontegels zijn nu met grind gevuld in plaats van aarde, dus groen groeit er niet tussen.

Afbeelding
Bestemmingsplan detail

Oude bomen en hoge dichte struiken hebben plaatsgemaakt voor een grote parkeerplaats, felle straatverlichting en een wel heel smalle strook grond waarop een halfslachtige poging is gedaan om nieuw groen aan te planten. Groen dat de droge zomer niet heeft overleefd.

Afbeelding
toenn en nu
Afbeelding
Groenwal

Ervan uitgaande dat we de volledige strook grond kunnen benutten, die de parkeerplaatsen van de nieuwbouw scheidt van de Verspyckweg, stellen we voor om de groenbeleving aan dit deel van de Verspyckweg te herstellen. Bijvoorbeeld door een houten beschoeiing te plaatsen rond de parkeerplaatsen en een aarden wal van een meter te realiseren. Een sisal schutting van nog eens een meter daarbovenop te plaatsen, waar klimop tegenop kan groeien. Op de wal twee soorten struiken te planten die het goed doen in Bergen aan Zee en door hun bloei en vrucht de lokale biodiversiteit ten goede komen: Meidoorn en Duindoorn. Graag oude struiken planten, zodat de groenvoorziening direct vol beleefd kan worden.

Op deze manier geef je de entree van Bergen aan Zee komende vanuit het prachtige duinreservaat weer een beetje de groene beleving zoals die er was voordat de nieuwbouw gerealiseerd werd en wordt het zicht op de geparkeerde auto’s vanaf de straat weggenomen. Bovendien komt de gemeente hiermee zijn gemaakte afspraken na die in de bestemmingsplanwijziging voor plan Verspyckweg 12-34 zijn omschreven.

Afbeelding
Klimop haag

Huisvuil

Omdat bij de aanleg van de ondergrondse afvalcontainer geen rekening is gehouden met de overige bewoners van dit stuk van de Verspyckweg, wordt in het plan de reeds smalle strook grond nog smaller gemaakt en wordt ook weer een deel verhard om plaats te maken voor zestien huisvuilcontainers. In de schets van de gemeente is hiervoor een strook van zes meter bedacht, wat natuurlijk nooit genoeg is voor die zestien containers van dit deel van de Verspyckweg. Wellicht is het alsnog mogelijk de ondergrondse afvalcontainer te vergroten, of er een extra toe te voegen rechts van de ingang van het parkeerterrein van de nieuwbouw zodat ook nummers 2, 7 (dertien huishoudens), 9, 10, 11 en 17 hun vuil daar zouden kunnen storten. Dat zou meer ruimte geven voor het beloofde groen en zou minstens een vuilniswagen per week schelen.

Afbeelding
Huisvuil containers

Een ander alternatief is om ruimte te scheppen voor een nieuwe ondergrondse container op een strook verder westwaarts of tegenover het Zeehuis.

Parkeren bewoners nummer 7

De voorgelegde plannen ten aanzien van het parkeren voor de dertien huishoudens aan de Verspyckweg 7 zijn ronduit onvoldoende. Door het ontbreken van openbaar vervoer van en naar Bergen aan Zee, zijn de bewoners aangewezen op eigen vervoer. Onder de bewoners zijn vijf gezinnen, vier bejaarden en een persoon met een invalidenkaart. De huidige twaalf parkeerplaatsen aan de voor- en zijkant van het gebouw terugbrengen naar zes parkeerplaatsen, gaat volgens ons dan ook in tegen goed bestuur en een degelijke parkeervisie. Bovendien bestaan de parkeerplaatsen aan de zijkant van het ‘Koloniegebouw Voor Jong Nederland’ al ruim 35 jaar. Een periode die gewoonterecht ruimschoots rechtvaardigt.

Afbeelding
Parkeren aan de Verspyckweg

De aangedragen oplossing dat we het op ‘een akkoordje gooien’ met het Nivon Zeehuis, om daar te mogen parkeren, is volgens ons het weglopen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het parkeerterrein van het Zeehuis staat in het hoogseizoen vol met auto’s van de eigen gasten. Daar passen niet ook nog eens de auto’s van onze dertien huishoudens bij. De suggestie om te parkeren op eigen terrein is niet realistisch. Dat zou betekenen dat oud groen moet wijken voor het nieuwe groen op de voorgenomen groenstroken. En parkeren op het terrein van dit rijksmonument dat onderdeel is van de monumentale ‘Koloniehoek’, strookt niet met de visie zoals die verwoord is door de monumentencommissie.

Wij stellen daarom voor dat wij de strook ten westen van het ‘Koloniegebouw Voor Jong Nederland’ pachten van de gemeente en daar het aantal parkeerplaatsen uitbreiden voor de bewoners van nummer 7. Rekeninghoudend met een kleine groenstrook aan de voorzijde, zodat de zichtlijnen op het rijksmonument vanaf de straat niet door geparkeerde auto’s worden verstoord. Om parkeeroverlast te vermijden tijdens drukke stranddagen zien wij graag de parkeerplaatsen aan de voorzijde alleen beschikbaar gesteld aan vergunninghouders uit deze zone van Bergen aan Zee, zoals op meerdere plaatsen in Bergen aan Zee al het geval is.

Overige aandachtspunten

Het erftoegangspad van gele klinkers voor de hoofdentree van ‘Koloniegebouw Voor Jong Nederland’ is nu gepland als rechthoekig. Wij willen graag een toegang met een ronding naar de rijweg toe. Het slechts rechthoekig uitvoeren doet afbreuk aan de uitstraling van hoofdingang van dit rijksmonument uit 1910. De parkeervakken zullen wat moeten opschuiven, wat er ook voor zal zorgen dat de entree niet aan het zicht wordt onttrokken door geparkeerde auto’s maar haar uitstraling zal behouden.

De bocht Elzenlaan-Verspyckweg-oost wordt in het plan nu met een kleinere radius gemaakt dan voorheen. Dit zou het zicht op het verkeer dat elkaar uit deze straten tegenkomt, te plotseling maken. Dit was in een ver verleden ook zo en is juist om die reden ooit in een grotere radius gewijzigd, een verbetering die u niet teniet moet doen. Boomstammen plaatsen is ook niet wenselijk, ze zullen een eiland vormen voor fietsers en voetgangers wat de kruising op drukke dagen nog onoverzichtelijker en chaotisch zal maken.

Nu dit deel van de Verspyckweg op de schop gaat, lijkt het ons opportuun direct glasvezel aan te leggen, zodat de straat over een paar jaar niet opnieuw opengelegd hoeft te worden.

Afbeelding
Plassen

Een ander aandachtspunt is de afwatering op het stuk Verspyckweg direct voor het ‘Koloniegebouw Voor Jong Nederland’. Hier blijft bij regenval een enorme plas water staan wat de verkeersveiligheid en leefbaarheid niet ten goede komt. We zien geen oplossing hiervoor uitgewerkt in uw plan.

Onze schetsvoorstellen

We hebben vier schetsen uitgewerkt waarin we opmerkingen hebben verwerkt vanuit de bewoners van de dertien huishoudens aan de Verspyckweg 7 en overige bewoners van dit deel van de Verspyckweg die zich in deze plannen kunnen vinden.

De schetsen met het cijfer 1 in de naam gaan ervan uit dat de ingang van het parkeerterrein van het Nivon Zeehuis ongewijzigd blijft. De schetsen met het cijfer 2 gaan uit van verplaatsing van de ingang van het parkeerterrein van het Nivon Zeehuis naar de Verspyckweg. Dat zou het het verkeer over het eerste stuk van de Verspyckweg en langs de westkant van het ‘Koloniegebouw voor Jong Nederland’ aanzienlijk verminderen. Bovendien is de slagboom voor het parkeerterrein dan gemakkelijker te bedienen vanuit de receptie van het Nivon-Zeehuis.

De a- en de b-versies gaan uit van een andere status van het stuk Verspyckweg-oost na de Elzenlaan. In versie a blijft het stuk ‘gewoon’ een weg en in versie b wordt het stuk bedacht als woonerf of fietsstraat. Het zal geen verrassing zijn dat wij als bewoners een sterke voorkeur hebben voor versie b.

Verder hebben we in onze schetsen rekening gehouden met de toegang tot het erf van 7S, die in jullie schetsen geblokkeerd wordt door een nieuw aan te leggen groenstrook. Het terrein van 7S is kadastraal gescheiden van 7A tot en met 7N en de toegang van dat perceel tot de openbare weg zit vlak naast de ingang naar het stiltegebied van PWN achter de ‘Koloniehoek’.

Afbeelding
plattegrond Verspyckweg 1
Afbeelding
plattegrond Verspyckweg 2